تصاویر متحرک
ترنسمیتر

ترنسمیتر

ترنسمیتر


ترانسمیتر ها

ترانسمیتر لودسل

 TM-1010, TM1020, TM-1021

ترانسمیتر کمیت برق تکفاز و سه فاز
با پورت سریال(مودباس) و خروجی آنالوگ


 TM-1510, TM-1530

ترانسمیتر رطوبت دما
با ارتباط سریال (مودباس)TM-1240

 

ترانسمیتر آمونیاک و دی اکسید کربن با ارتباط سریال (مودباس)

TM-1280, TM-1281, TM-1282