تصاویر متحرک

محتوا

Hyundai Hi-touch Marine 

& Stationary Engines

   
ژنراتور هیوندایی یکی از ژنراتور های پیشرفته می باشد که در صنعتت ناو بری و نیز در نیروگاهی از این مجموعه می توان استفاده کرد..

ابن ژنراتور به مانند ژنراتور وارتسیلار دارای سوخت رسانی دریچه ای بوده و نیز از تجهیزات wood ward  برای کنترل دریچه ها ونیز تایمینگ می توان نام برد که به نام Ecm 3 می توان نام برد..