تصاویر متحرک

محتوا


درایور های قدیمی  موتور
DC  ها توسط کنترلر کنترل شده  که  از طریق  مقدار انالوگ 10+_ ولت حرکت موتور را کنترل کرده که + 10 حرکت به راست را فرمان داده _10 حرکت به چپ را به موتور انتقال داده و و نیز  برای فعال شدن موتور نیز یک پایه ENABLE  وجود دارد که موتور را زنده می کند.

در این درایور به دلیل اتصالی در روی برد درایور کار نرمال خود را نمی تواند انجام بدهد .و مقاومت ترمزی موتور دایم  وصل شده و FAULT  بر روی  PANNEL  ظاهر می شود و اجازه به انجام کار داده نمی شود.

با بررسی این درایور متوجه شدیم که تریستور های این برد آسیب دیده و به تعویض آنها اقدام گردید.