تصاویر متحرک
catterpillar

catterpillar

ژنراتور.


محتوا

caterpillar

 

MWM deutz

 

perkins

 

wartsilaHimsenGauscor


 
 

عملکرد موتور های گازسوز

مهمترین شرایط محیطی که عملکرد موتور گازسوز را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از :

  • رطوبت هوا
  • ارتفاع از سطح دریای آزاد
  • دمای هوای ورودی به موتور

 این شرایط محیطی به مکان جغرافیایی بستگی داشته و ممکن است در طول سال نیز با شرایط فصلی تغییر کنند.موتور های گازسوزی که از مخلوط  سوخت و هوای رقیق  استفاده می کنند (موتور های گازسوز رایج ) بیشتر از موتور های با مخلوط  نزدیک به شرایط استوکیومتریک و یا موتور های دیزل تحت تاثیر شرایط محیطی  قرار می گیرند.با وجود اینکه سامانه مدیریت موتور می تواند تاثیر این شرایط را کاهش دهد،تغییر عملکرد موتور با تغییر شرایط محیطی اجتناب ناپذیر است .در ادامه تاثیر شرایط  ذکر شده را بر روی عملکرد موتور گازسوز با مخلوط سوخت و هوای  رقیق  بررسی می شود..

تاثیر رطوبت هوا

رطوبت موجود در هوا می تواند سرعت احتراق را کاهش دهد و با کاهش دمای محفظه احتراق ، مقدار آلایندگی NOX را نیز کاهش دهد.اما از سوی دیگر ،افزایش رطوبت  هوای ورودی ،حاشیه امن خود اشتعالی  ناخواسته را کاهش می دهد و باعث کاهش بازده  موتور نیز می گردد.

تاثیر دیگر رطوبت هوای ورودی ،تقطیر بخار آب در خنک کن میانی است که می تواند بازده خنک کاری و بازده موتور را بشدت کاهش دهد. دمای مجاز خنک کاری بر حسب دمای محیط ، رطوبت نسبی هوا و فشار خروجی از خنک کن میانی

تاثیر ارتفاع از سطح دریا

ارتفاع از سطح دریا فرایند پرخورانی  موتور را تحت تاثیر قرار می دهد.به این صورت که با افزایش ارتفاع ،فشار ورودی کاهش می یابد و در صورتی که  نسبت فشار کمپرسور تغییر نکند ، توان خروجی موتور کاهش خواهد یافت .توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورتی که کمپرسور برای کار در ارتفاع تنظیم نشده باشد ممکن است سرعت آن  از دور مجاز تجاوز کند.

تاثیر دمای هوای ورودی  به موتور

تاثیر دمای هوای ورودی  به موتور عملکرد  پرخوران  را تحت تاثیر قرار می دهد.به این صورت که ،دمای گرم هوا ،بازده آن را کاهش می دهد و در نتیجه بازده موتور و توان خروجی در آن را کاهش خواهد داد.از سوی دیگر ، دمای  خنک تر ورودی نیز ، ممکن است باعث بروز پدیده پس زنی در پرخوران گردد.

بعلاوه ،دمای خروجی  از خنک کن میانی و ورودی  به استوانه ها دماییی است که عملکرد موتور را به صورت مستقیم   تحت تاثیر قرار می دهد.در صورتی که سامانه مدیریت موتور توانایی تنظیم  این دما را در مقدار تععین شده از سوی سازنده نداشته باشد,ممکن است بازده و حاشیه خود اشتعالی ناخواستع موتور کاهش یافته وآلایندگی nox  افزایش یابد.