تصاویر متحرک
transmitter

transmitter

ترنسمیتر


ترانسميترهاي برق تکفاز و سه فاز

ترانسمیتر کمیت برق تکفاز و سه فاز با پورت سریال(مودباس) و خروجی آنالوگ

TM-1510, TM-1530