تصاویر متحرک

محتوا

دستگاهی که در عکس مشاهده می کنید یک دستگاه فرمینگ برش سه محور می باشد که در آن تیغه بر حسب سایز مد نظر به صورت اتوماتیک وارد هد دستگاه شده و بعد از آن هد آن را به صورت نواری  به اندازه مد نظر که  که اپراتور برنامه را  به کامپیوتر داده و کامپیوتر برحسب مختصات داده شده به دستگاه تیغه را هدایت کردهو بعد از آن  شیار مد نظر را بر روی تیغه در آورده و در نهایت   فرم مد نظر را بر روی آن در آورده و برش تیغه را می زند.
پروسه طی شده به صورت اتوماتیک انجام شده و دست در این کار هیچ گونه نقشی ندارد.
ایراد این دستگاه خرابی درایو موتور بوده که متخصصین این مجموعه ایراد یابی کرده ودر نهایت مورد را بر طرف کرده و نیز قسمت در گیر کننده موتور با تیغه  را نیز بررسی کرده وآن را نیز برطرف کرده اند.