تصاویر متحرک

محتوا

انکدر های خطی  نیز به مانند انکدر های چرخشی برای فیدبک موقعیت بر روی ماشین ها قرار می گیرند ولی با این تفاوت که هد به صورت حرکت خط صاف بر روی  ایینه ای که به وسیله لیزر شیار داده شده حرکت می کند و پالس هایی را تولید می کند که شامل A B z پالس می باشد.