تصاویر متحرک
نمایشگر ها

نمایشگر ها

نمایشگر ها


پانل ميتر برق سه فاز

پانل میتر سه فاز ولتاژ (خطی و فازی)، جریان، فرکانس، توان ظاهری

TD-0540, TD-0541, TD-0542
TD-0543, TD-0544

 

پانل میتر سه فاز ولتاژ (خطی و فازی)، جریان، فرکانس، ضریب قدرت، توان ظاهری و اکتیو و راکتیو

TD-0540, TD-0541, TD-0542
TD-0543, TD-0544 Multi

پانل میتر سه فاز ولتاژ (خطی و فازی)، جریان،فرکانس، توان ظاهری
با ارتباط سریال (مودباس)

TD-0540, TD-0541, TD-0542
TD-0543, TD-0544

 
 
پانل میتر سه فاز ولتاژ (خطی و فازی)، جریان، فرکانس، ضریب قدرت، توان ظاهری و اکتیو و راکتیو
با ارتباط سریال (مودباس)

TD-0540, TD-0541, TD-0542
TD-0543, TD-0544 Multi