تصاویر متحرک

محتوا

دستگاه میدی لاین سوییفت فلو بازو داربا فریم هرینگبون

Swiflo_swing

با لمس بازو طرف دیگر اماده دوشش است….

دراین سیستم در هنگام امادگی اپراتور برای دوشش با فشار یک دکمه از روی هر واحد شیردوشی میتوان دستگاه را از حالت شستشو به شیردوشی تغییر وضعیت داد.

به محض ورود دام به چال شیردوش شماره گوش دام توسط دستگاه شناسایی به اولین واحد خالی انتقال می یابد و در زمانیکه دام در جایگاه مذکور مستقر شد پس از انجام روتینهای شیردوشی دام اماده نصب خرچنگی میباشد. با نصب سیستم صوتی شرکت دیری مستر که در کنار سیستم مدیریتی کار میکند کارگر میتواند از اخطار های دستگاه برای ان دام مشخص اگاه شود تا روند دوشش را مناسب با دوشش مورد نظر دستگاه تنظیم کند

فریم هرینگبون این شرکت با دارا بودن گردن گیر های متحرک پر و خالی شدن سریع فریم را در عین تامین فضای مناسب برای ایستادن دامها تضمین میکند